S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TOVAR V AKCII

bežná cena 43,00 EUR
naša cena 30,45 EUR
skladom
bežná cena 0,56 EUR
naša cena 0,44 EUR
skladom
bežná cena 439,00 EUR
naša cena 367,50 EUR
skladom

» Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov a spracovateľská zmluva


V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely
zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového
obchodníka.

Ochrana osobných údajov


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA


1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ČECHVALAB s.r.o., so sídlom Popradská
12242/84, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35697709, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu v BraƟslava III, oddiel : Sro, vložka 11664 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Adresa pre doručovanie Popradská 12242/84 821 06
Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty cechvalab@cechvalab.sk, telefón +421
911 402 280.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRACOVATEĹ

2.1. Spracovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská
tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 (ďalej len
"spracovateľ").

2.2. Kontaktné údaje spracovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Rudolfovská tr. 247/85,
37001 České Budějovice, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@bohemiasoft.cz, telefón
+420 776 766 412.

3. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom
systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

4.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22
nariadenia.

5. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do
odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Trade Design, s.r.o. a Monekon s.r.o. (pre
účely spracovanie fakturačných dát), firma The Rocket Science Group (pre účely zasielania
newstelerov cez službu Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca
INT (prevádzkovateľ dátového centra).

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim
osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie
ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na
prenosnosť Vašich osobných údajov.

7.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi.
Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním
súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@bohemiasoft.cz.

7.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je
porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

7.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou
či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

SPRACOVATEĽSKÁ ZMLUVA

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU A SPRACOVATEĹA

1.1. Poskytovateľ (Bohemiasoft s.r.o.) je vo vzťahu k osobným údajom klientov Užívateľov, teda
nakupujúcich v eshopoch Užívateľov, spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Užívateľ (prevádzkovateľ
eshopu) je správcom týchto údajov.

1.2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku
ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej s Užívateľom formou
odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na www.webareal.sk.

ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom
uvedenými v článku. 2.2 - 2.10. týchto podmienok vo Spracovateľskej zmluve.

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov Užívateľa.

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje v rozsahu bežných
osobných údajov.

2.4. Poskytovateľ bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje ukladať do databázy
uložené na hardvéri Poskytovateľa, chrániť, zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.

2.5. Poskytovateľ vytvorí také softvérové nástroje, ktoré Užívateľovi uľahčia splnenie žiadosti klientov
Užívateľa o výkon práv dotknutých osôb stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva
na informácie a prenositeľnosť informácií.

2.6. Osobné údaje sú uložené len na hardvéri Poskytovateľa, jeho vlastných serveroch alebo jeho
spolupracujúcich partnerov. Všetky osobné údaje sú uložené iba na území Európskej únie.

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje pre účely poskytovania
eshopových riešení www.webareal.sk .

2.8. Poskytovateľ nebude využívať spracovávané osobné údaje klientov Užívateľa pre vlastnú potrebu
a za iným účelom ako je plnenie zmluvy.

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje po dobu trvania
zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

2.10. Užívateľ udeľuje povolenie sa zapojením spolupracujúcich firiem, ktorými sú firmy Trade Design
s.r.o. a Monekon s.r.o. (pre účely spracovanie fakturačných dát), firma The Rocket Science Group (pre
účely zasielania newsleƩerov cez službu Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a
firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a zálohovanie uložených
osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich
strate.

3.2. Prijatá technická a organizačná opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ aj
spolupracujúce firmy Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ
dátového centra) pomocou nich zabezpečujú ich neustálu integritu a ochranu proti zneužitiu.

3.3. Poskytovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným
predpisom Poskytovateľa. Ktoré určujú, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby
Poskytovateľa a spolupracujúcich firiem podľa čl. 2.10 týchto podmienok a sú povinné zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných bezpečnostných opatreniach.

3.4. Po ukončení poskytovania plnenia, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, pokiaľ
nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe iného zákona (napríklad pre zákonné potreby Polícia).

Záverečné ustanovenie

Ktokoľvek má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,
vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti
spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje pre tieto
účely ďalej spracované.

Užívateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie, ktoré by
mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok.

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnuơm súhlasu prostredníctvom internetových
formulárov na stránkach a podstránkach www.webareal.sk .

Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym
poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22. júna 2023. 

OTUwZTY4