S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TOVAR V AKCII

bežná cena 66,00 EUR
naša cena 63,00 EUR
dočasne nedostupný
bežná cena 0,19 EUR
naša cena 0,16 EUR
skladom
bežná cena 163,00 EUR
naša cena 154,00 EUR
skladom

» Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov a spracovateľská zmluva.


V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre
účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu
internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so
sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika,
identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 (ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie
Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, adresa
elektronickej pošty info@bohemiasoft.cz, telefón +420 776 766 412.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
"nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových
dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných
marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,
najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov
(na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Monekon s.r.o. (pre
účely spracovanie fakturačných dát), firma The Rocket Science Group (pre
účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o.
(správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového
centra).

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich
osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania
Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu
info@bohemiasoft.cz.
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo
porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných
údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,
ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

SPRACOVATEĽSKÁ ZMLUVA

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU A SPRACOVATEĹA

1.1. Poskytovateľ (Bohemiasoft s.r.o.) je vo vzťahu k osobným údajom klientov
Užívateľov, teda nakupujúcich v eshopoch Užívateľov, spracovateľom podľa
čl. 28 GDPR. Užívateľ (prevádzkovateľ eshopu) je správcom týchto údajov.
1.2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní
osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia
zmluvy uzatvorenej s Užívateľom formou odsúhlasení všeobecných
obchodných podmienok na www.webareal.sk

2. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu
a za účelom uvedenými v článku. 2.2 - 2.10. týchto podmienok vo
Spracovateľské zmluve.
2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov
Užívateľa.
2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje v
rozsahu bežných osobných údajov.
2.4. Poskytovateľ bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje
ukladať do databázy uložené na hardvéri Poskytovateľa, chrániť,
zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.
2.5. Poskytovateľ vytvorí také softvérové nástroje, ktoré Užívateľovi uľahčia
splnenie žiadostí klientov Užívateľa o výkon práv dotknutých osôb
stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva na informácie a
prenositeľnosť informácií.
2.6. Osobné údaje sú uložené len na hardvéri Poskytovateľa, jeho vlastných
serveroch alebo jeho spolupracujúcich partnerov. Všetky osobné údaje sú
uložené iba na území Európskej únie.
2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje pre účely
poskytovania eshopového riešení www.webareal.sk .
2.8. Poskytovateľ nebude využívať spracovávané osobné údaje klientov Užívateľa
pre vlastnú potrebu a za iným účelom ako je plnenie zmluvy.
2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje
po dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov od ukončenia
zmluvného vzťahu.
2.10. Užívateľ udeľuje povolenie sa zapojením spolupracujúcich firiem, ktorými sú
firmy Monekon s.r.o. (pre účely spracovanie fakturačných dát), firma The
Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu
Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca
INT (prevádzkovateľ dátového centra)

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a
zálohovanie uložených osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k
neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate.
3.2. Prijatá technická a organizačná opatrenia zodpovedajú miere rizika.
Poskytovateľ aj spolupracujúce firmy Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma
Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra) pomocou nich
zabezpečujú ich neustálu integritu a ochranu proti zneužitiu.
3.3. Poskytovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným
bezpečnostným predpisom Poskytovateľa. Ktoré určujú, že k osobným
údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a
spolupracujúcich firiem podľa čl. 2.10 týchto podmienok a sú povinné
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných
bezpečnostných opatreniach.
3.4. Po ukončení poskytovania plnenia, je Poskytovateľ povinný všetky osobné
údaje vymazať, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe iného
zákona (napríklad pre zákonné potreby Polícia).
Záverečné ustanovenie
Ktokoľvek má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho
marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak
vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho
marketingu, nebudú osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.
Užívateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie,
ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto
podmienok.
Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetových
formulárov na stránkach a podstránkach www.webareal.sk .
Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a
právnym poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.apríla 2018.

MDNlY2